A fraseoloxía especializada : produtos fraseográficos e aplicacións

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Bevilacqua, Cleci Regina
Data de Publicação: 2021
Tipo de documento: Artigo
Idioma: glg
Título da fonte: Repositório Institucional da UFRGS
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10183/224001
Resumo: Este texto trata sobre a fraseoloxía especializada e pon o seu foco nos produtos fraseográficos e as súas aplicacións, considerando algunhas das ideas propostas pola profesora Maria Aparecida Barbosa, profesora da Universidade de São Paulo e homenaxeada neste escrito. Inicialmente, presentamos algúns conceptos sobre as unidades fraseolóxicas especializadas (UFEs), destacando dúas tendencias principais en relación cos tipos de fraseoloxías especializadas: as colocacións e as fórmulas. A seguir, discutimos a nosa noción das UFEs, considerándoas unidades sintagmáticas recorrentes en situacións de comunicación de áreas temáticas que revelan unha preferencia evidente por especificidades e por convencións propias do idioma, da área e do xénero textual en que ocorren. Revisamos as principais ideas da profesora Barbosa relacionadas coa terminoloxía, etno-terminoloxía, fraseoloxía e as súas aplicacións, destacando ademais a importancia das linguaxes especializadas para a constitución das áreas de coñecemento e para a formación de especialistas. Posteriormente, mostramos exemplos de UFEs das áreas de Dereito Ambiental e da Conservación e Restauración de Bens Culturais Móbeis en papel. Indicamos os criterios para a súa selección e os campos de fichas fraseográficas para o seu rexistro en bases de datos en liña, a partir de proxectos desenvolvidos polo grupo Temisul. Seguindo as ideas de Barbosa, salientamos a importancia deses produtos tanto para profesionais da linguaxe (tradutores, redactores e revisores de textos especializados), como para os aprendices das diferentes áreas do coñecemento. Esperamos, deste xeito, poder amosar a importancia da fraseoloxía e da fraseografía no ámbito da terminoloxía e dos estudos do léxico, ben para a conformación das diferentes áreas do coñecemento, ben para a súa aprendizaxe.
id UFRGS-2_80fadb1addf2b7e019ecaf1c9ccd9397
oai_identifier_str oai:www.lume.ufrgs.br:10183/224001
network_acronym_str UFRGS-2
network_name_str Repositório Institucional da UFRGS
repository_id_str
spelling Bevilacqua, Cleci Regina2021-07-15T04:32:28Z20212605-4507http://hdl.handle.net/10183/224001001128614Este texto trata sobre a fraseoloxía especializada e pon o seu foco nos produtos fraseográficos e as súas aplicacións, considerando algunhas das ideas propostas pola profesora Maria Aparecida Barbosa, profesora da Universidade de São Paulo e homenaxeada neste escrito. Inicialmente, presentamos algúns conceptos sobre as unidades fraseolóxicas especializadas (UFEs), destacando dúas tendencias principais en relación cos tipos de fraseoloxías especializadas: as colocacións e as fórmulas. A seguir, discutimos a nosa noción das UFEs, considerándoas unidades sintagmáticas recorrentes en situacións de comunicación de áreas temáticas que revelan unha preferencia evidente por especificidades e por convencións propias do idioma, da área e do xénero textual en que ocorren. Revisamos as principais ideas da profesora Barbosa relacionadas coa terminoloxía, etno-terminoloxía, fraseoloxía e as súas aplicacións, destacando ademais a importancia das linguaxes especializadas para a constitución das áreas de coñecemento e para a formación de especialistas. Posteriormente, mostramos exemplos de UFEs das áreas de Dereito Ambiental e da Conservación e Restauración de Bens Culturais Móbeis en papel. Indicamos os criterios para a súa selección e os campos de fichas fraseográficas para o seu rexistro en bases de datos en liña, a partir de proxectos desenvolvidos polo grupo Temisul. Seguindo as ideas de Barbosa, salientamos a importancia deses produtos tanto para profesionais da linguaxe (tradutores, redactores e revisores de textos especializados), como para os aprendices das diferentes áreas do coñecemento. Esperamos, deste xeito, poder amosar a importancia da fraseoloxía e da fraseografía no ámbito da terminoloxía e dos estudos do léxico, ben para a conformación das diferentes áreas do coñecemento, ben para a súa aprendizaxe.This text deals with Specialized Phraseology and focuses on specialized phraseographical products and their applications considering some of the ideas of professor Maria Aparecida Barbosa, professor at São Paulo University and honored in this volume. Initially, we present some conceptions on Specialized Phraseological Units (SPUs) highlighting two main trends regarding the types of specialized phraseologies: collocations and formulae. Then we put forth our conception of SPUs, considering them as recurring syntagmatic units in the communicative situations of thematic áreas that reveal a marked preference for specificities and conventions specific to the language, area and textual genre in which they occur. We review Professor Barbosa’s main ideas concerning Terminology, Ethno-Terminology, Phraseology and their applications, highlighting the importance of specialized languages for the constitution of knowledge areas and for the formation of specialists. Furthermore, we bring examples of SPUs from the areas of Environmental Law and Conservation and Restoration of Movable Cultural Goods on paper. Drawing from the projects developed by the Termisul Group, we indicate the criteria for their selection and the card fields for their registration in online databases. Following Barbosas ideas, we highlight the importance of these products for language professionals (translators, writers and proofreaders, as well as for learners from diferente fields of knowledge. We hope, therefore, to be able to show the importance of Phraseology and Phraseography in the context of Terminology and Lexical Studies, as well as for the shaping of diferent areas of konwledge and their learning.application/pdfglgCadernos de fraseoloxía galega. Galicia, España. N. 21 (2021), p. 19-33TerminologiaFraseologia especializadaUnidade fraseológica especializadaTerminologySpecialized phraseologySpecialized phraseological unitsPhraseographical productsA fraseoloxía especializada : produtos fraseográficos e aplicaciónsSpecialized phraseology : phraseographic products and applicationsEstrangeiroinfo:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional da UFRGSinstname:Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)instacron:UFRGSTEXT001128614.pdf.txt001128614.pdf.txtExtracted Texttext/plain49201http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/224001/2/001128614.pdf.txtdf0fe4c1b3daae2f96d39ab303fda711MD52ORIGINAL001128614.pdfTexto completoapplication/pdf993941http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/224001/1/001128614.pdfe67d97a9827f7e70cda925444efac8acMD5110183/2240012023-09-21 03:40:29.021798oai:www.lume.ufrgs.br:10183/224001Repositório de PublicaçõesPUBhttps://lume.ufrgs.br/oai/requestopendoar:2023-09-21T06:40:29Repositório Institucional da UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)false
dc.title.pt_BR.fl_str_mv A fraseoloxía especializada : produtos fraseográficos e aplicacións
dc.title.alternative.en.fl_str_mv Specialized phraseology : phraseographic products and applications
title A fraseoloxía especializada : produtos fraseográficos e aplicacións
spellingShingle A fraseoloxía especializada : produtos fraseográficos e aplicacións
Bevilacqua, Cleci Regina
Terminologia
Fraseologia especializada
Unidade fraseológica especializada
Terminology
Specialized phraseology
Specialized phraseological units
Phraseographical products
title_short A fraseoloxía especializada : produtos fraseográficos e aplicacións
title_full A fraseoloxía especializada : produtos fraseográficos e aplicacións
title_fullStr A fraseoloxía especializada : produtos fraseográficos e aplicacións
title_full_unstemmed A fraseoloxía especializada : produtos fraseográficos e aplicacións
title_sort A fraseoloxía especializada : produtos fraseográficos e aplicacións
author Bevilacqua, Cleci Regina
author_facet Bevilacqua, Cleci Regina
author_role author
dc.contributor.author.fl_str_mv Bevilacqua, Cleci Regina
dc.subject.por.fl_str_mv Terminologia
Fraseologia especializada
Unidade fraseológica especializada
topic Terminologia
Fraseologia especializada
Unidade fraseológica especializada
Terminology
Specialized phraseology
Specialized phraseological units
Phraseographical products
dc.subject.eng.fl_str_mv Terminology
Specialized phraseology
Specialized phraseological units
Phraseographical products
description Este texto trata sobre a fraseoloxía especializada e pon o seu foco nos produtos fraseográficos e as súas aplicacións, considerando algunhas das ideas propostas pola profesora Maria Aparecida Barbosa, profesora da Universidade de São Paulo e homenaxeada neste escrito. Inicialmente, presentamos algúns conceptos sobre as unidades fraseolóxicas especializadas (UFEs), destacando dúas tendencias principais en relación cos tipos de fraseoloxías especializadas: as colocacións e as fórmulas. A seguir, discutimos a nosa noción das UFEs, considerándoas unidades sintagmáticas recorrentes en situacións de comunicación de áreas temáticas que revelan unha preferencia evidente por especificidades e por convencións propias do idioma, da área e do xénero textual en que ocorren. Revisamos as principais ideas da profesora Barbosa relacionadas coa terminoloxía, etno-terminoloxía, fraseoloxía e as súas aplicacións, destacando ademais a importancia das linguaxes especializadas para a constitución das áreas de coñecemento e para a formación de especialistas. Posteriormente, mostramos exemplos de UFEs das áreas de Dereito Ambiental e da Conservación e Restauración de Bens Culturais Móbeis en papel. Indicamos os criterios para a súa selección e os campos de fichas fraseográficas para o seu rexistro en bases de datos en liña, a partir de proxectos desenvolvidos polo grupo Temisul. Seguindo as ideas de Barbosa, salientamos a importancia deses produtos tanto para profesionais da linguaxe (tradutores, redactores e revisores de textos especializados), como para os aprendices das diferentes áreas do coñecemento. Esperamos, deste xeito, poder amosar a importancia da fraseoloxía e da fraseografía no ámbito da terminoloxía e dos estudos do léxico, ben para a conformación das diferentes áreas do coñecemento, ben para a súa aprendizaxe.
publishDate 2021
dc.date.accessioned.fl_str_mv 2021-07-15T04:32:28Z
dc.date.issued.fl_str_mv 2021
dc.type.driver.fl_str_mv Estrangeiro
info:eu-repo/semantics/article
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
format article
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv http://hdl.handle.net/10183/224001
dc.identifier.issn.pt_BR.fl_str_mv 2605-4507
dc.identifier.nrb.pt_BR.fl_str_mv 001128614
identifier_str_mv 2605-4507
001128614
url http://hdl.handle.net/10183/224001
dc.language.iso.fl_str_mv glg
language glg
dc.relation.ispartof.pt_BR.fl_str_mv Cadernos de fraseoloxía galega. Galicia, España. N. 21 (2021), p. 19-33
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositório Institucional da UFRGS
instname:Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
instacron:UFRGS
instname_str Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
instacron_str UFRGS
institution UFRGS
reponame_str Repositório Institucional da UFRGS
collection Repositório Institucional da UFRGS
bitstream.url.fl_str_mv http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/224001/2/001128614.pdf.txt
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/10183/224001/1/001128614.pdf
bitstream.checksum.fl_str_mv df0fe4c1b3daae2f96d39ab303fda711
e67d97a9827f7e70cda925444efac8ac
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositório Institucional da UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
repository.mail.fl_str_mv
_version_ 1784104836833214464